کنفرانس ها

کنفرانس های حوزه علوم انسانی

حوزه علوم انسانی یکی از حوزه های اصلی تولید علم در ایران و جهان است. کنفرانس های علوم انسانی فرصتی مغتنم را برای طیف وسیعی از دانشگاهیان و متخصصان در سطح جهان برای بحث پیرامون تحقیقات و کشفیات جدید در حوزه های مرتبط به ارمغان خواهد آورد. هدفconfinoارائه و معرفی کنفرانس ها و همایش های معتبر در سطح جهان برای دسترسی و همچنین بیان آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم انسانی، تبادل اطلاعات بین اساتید دانشگاهی و متخصصان است .

کنفرانس های علوم پزشکی

کنفرانس ها و همایش های پزشکی با حضور پزشکان ، پژوهشگران و مدیران و کارشناسان علوم پزشکی با آخرین فناوری ها، محصولات و خدمات می باشند. هدفconfinoاز معرفی کنفرانس های این حوزه کمک به ارتقای بهداشت از طریق آموزش مستمر و انتقال دانش می باشد و تحویل برنامه های بهداشتی کارآمد و موثر به جامعه است. ماموریت همایش های پزشکی کمک به ارتقای بهداشت با افزایش برنامه های علمی و درمانی و همچنین ترویج تساوی دسترسی به خدمات بهداشتی و تحویل برنامه های بهداشتی کارآمد و موثر درجامعه می باشد.

کنفرانس های علوم مدیریت و اقتصاد

با توجه به اهمیت مباحث مدیریت و اقتصاد در تمام جنبه های زندگی سامانهconfinoنسبت به بررسی و معرفی کنفرانس های با اهمیت در حوزه های اقتصاد و مدیریت ، شرکت کنندگان از مزیت استفاده از پژوهش های و دستاورد های این بخش مطلع و نسبت به ارائه نظرات و پژوهش های بنیادی و کاربردی خویش در کنفرانس ها بهره مند گردند . همچنین این کنفرانس فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد جدید ترین نوآوری ها، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی مواجه شده و راه حل های اتخاذ شده در زمینه های فوق الذکر، فراهم می کند.

کنفرانس های فنی و مهندسی

کنفرانس های فنی و مهندسی با ایجاد بستر بین المللی برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان ، پژوهشگران فعال و پیشگامان صنعت برای بررسی و به روز آوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد و پژوهشگران می توانند با استفاده از سامانهconfinoنسبت به حضور و ارائه نظرات خود اقدام نمایند در واقع با استفاده از این سامانه پژوهشگران خواهند توانست تمام پژوهش های خود را با توجه به تغییرات سریع در تحولات علوم مهندسی به روز نمایند و نیز آن ها را با جهانیان به اشتراک گذارند و نسبت به ثبت آن در دنیا اقدام نمایند .